ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25612 3 4 ระหว่าง  14/10/2562 - 20/10/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  000103
(3) 18,
L31
 000101
(3) 304,
L34
  000101
(3) 305,
L31
 000103
(3) 54,
L31
   
    000103
(3) 31,
L31
       
อังคาร  000101
(3) 321,
L31
    000103
(3) 97,
L31
   050109
(3) 1,
L31
  000101
(3) 322,
L34
        050109
(3) 2,
L34
พุธ  000103
(3) 18,
L31
 000101
(3) 304,
L34
  000101
(3) 305,
L31
 000101
(3) 143,
L31
   
    000103
(3) 31,
L31
       
พฤหัสบดี  000103
(3) 129,
L31
    000103
(3) 140,
L31
 050109
(3) 1,
L31
           050109
(3) 2,
L34
ศุกร์  000101
(3) 321,
L31
     000101
(3) 143,
L31
   
  000101
(3) 322,
L34
         
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก