ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น ตึกคอมพิวเตอร์/ตึกไฟฟ้า
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25621 2 3 4 ระหว่าง  9/12/2562 - 15/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์      192414
(3) 1,
L31
   
       EN212801
(1) 1,
L31
   
       EN242801
(1) 1,
L31
   
       EN213803
(1) 1,
L31
  
อังคาร      192414
(3) 2,
L31
 192414
(3) 3,
L31
พุธ      192414
(3) 4,
L31
   
      EN212002
(1) 1,
L31
   
       EN212801
(1) 2,
L31
   
       EN253801
(1) 1,
L33
   
       192313
(3) 1,
L31
  
       192313
(3) 2,
L34
  
       EN213803
(1) 2,
L31
  
พฤหัสบดี      EN212002
(1) 2,
L31
   
      EN212002
(1) 3,
L33
   
       EN213803
(1) 3,
L31
  
ศุกร์  EN212801
(1) 3,
L31
       
  EN212801
(1) 4,
L33
       
  EN242801
(1) 2,
L31
       
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก