ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น อาคาร 7
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25621 2 3 4 ระหว่าง  9/12/2562 - 15/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  315106
(3) 1,
L31
 312114
(3) 1,
L31
       
  SC501000
(3) 1,
L31
 SC201103
(3) 1,
L31
       
อังคาร  AG001101
(3) 1,
L31
  AG002204
(3) 1,
L31
     AG001003
(3) 1,
L31
 
    AG002204
(3) 2,
L31
       
    AG002204
(3) 3,
L31
       
    AG002204
(3) 4,
L31
       
พุธ  315106
(3) 1,
L31
 312114
(3) 1,
L31
       
  SC501000
(3) 1,
L31
 SC201103
(3) 1,
L31
       
พฤหัสบดี  AG001101
(3) 1,
L31
  AG002204
(3) 1,
L31
       
    AG002204
(3) 2,
L31
       
    AG002204
(3) 3,
L31
       
    AG002204
(3) 4,
L31
       
ศุกร์  AG001002
(3) 1,
L31
       
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก