เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต ขอนแก่น 
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  381992
(1) 1,
L71
           
  471403
(1) 1,
L31
        
  361326
(3) 1,
L31
        
  409241
(3) 1,
L31
           
  ED437004
(3) 1,
L51
        
   311732
(3) 1,
L51
          
   311732
(3) 2,
L71
          
   697750
(3) 1,
L51
          
   697750
(3) 1,
L71
          
   SC117109
(3) 1,
L51
          
   SC117132
(3) 1,
L51
          
   SC117132
(3) 2,
L71
          
   312105
(3) 2,
L33
          
   313997
(48) 1,
L71
    
   313998
(48) 1,
L71
    
   408205
(3) 1,
L34
          
   312355
(3) 1,
L31
          
   311725
(3) 1,
L51
        
   311725
(3) 2,
L71
        
   316731
(3) 1,
L51
         
   198850
(3) 1,
L51
          
   316342
(3) 2,
L31
          
   191732
(3) 1,
L51
        
   191744
(3) 1,
L51
          
   191752
(3) 1,
L51
        
   191760
(3) 1,
L51
        
   194751
(3) 1,
L51
        
   192741
(3) 1,
L51
          
   195715
(3) 1,
L51
        
   195715
(3) 1,
L71
        
   426361
(3) 2,
L34
          
   195480
(3) 1,
L31
          
   195480
(3) 2,
L34
          
   427411
(3) 2,
L34
          
   428311
(3) 1,
L31
        
   EN413200
(3) 2,
L31
          
   EN212101
(3) 2,
L31
          
   AG174452
(4) 1,
L31
          
   SC117125
(3) 1,
L51
        
   SC117125
(3) 2,
L71
        
   EN812102
(3) 1,
L31
          
   SC528355
(3) 1,
L71
          
   ED148001
(3) 1,
L71
        
   SC527355
(3) 1,
L51
          
    ED002002
(2) 7,
L34
        
     408221
(3) 1,
L34
        
     198110
(3) 2,
L31
        
     316334
(3) 1,
L31
        
     195740
(3) 1,
L51
        
     195460
(3) 1,
L31
        
     195460
(3) 2,
L34
        
     195472
(3) 1,
L31
        
     195472
(3) 2,
L34
        
     409351
(3) 1,
L31
        
     426211
(3) 1,
L34
        
     342211
(3) 4,
L34
        
     EN002204
(3) 5,
L31
        
     EN828701
(3) 1,
L51
        
     AG174441
(4) 1,
L31
        
     AG174441
(4) 2,
L31
        
     SC518113
(3) 1,
L71
        
     SC517113
(3) 1,
L51
        
     864411
(3) 1,
L31
       
      198215
(3) 1,
L31
 313997
(48) 10,
L71
    
      408307
(3) 3,
L34
 313997
(48) 11,
L71
    
      410331
(3) 2,
L35
 313997
(48) 12,
L71
    
      410331
(2) 1,
L31
 313997
(48) 13,
L71
    
      410331
(2) 2,
L35
 313998
(48) 10,
L71
    
       313998
(48) 11,
L71
    
       313998
(48) 12,
L71
    
       313998
(48) 13,
L71
    
       311309
(2) 1,
L31
    
       000130
(3) 1,
L31
    
       361326
(3) 1,
L31
    
       198110
(3) 1,
L31
      
       316711
(3) 1,
L51
      
       191740
(3) 1,
L51
    
       196311
(4) 1,
L31
      
       881122
(2) 1,
L31
     
       880114
(2) 2,
L31
      
       860141
(2) 1,
L31
     
       194722
(3) 1,
L51
    
       195711
(3) 1,
L51
    
       195901
(3) 1,
L71
    
       324421
(3) 1,
L31
      
       324421
(3) 2,
L34
      
       409322
(3) 1,
L31
      
       426331
(3) 1,
L34
      
       419123
(3) 1,
L31
    
       419420
(3) 1,
L31
    
       427412
(3) 2,
L34
      
       195394
(2) 1,
L31
      
       195394
(2) 3,
L34
      
       000174
(3) 57,
L34
    
       000174
(3) 61,
L34
    
       314106
(3) 1,
L31
      
       428213
(3) 1,
L31
    
       AG174441
(4) 1,
L31
    
       SC117109
(3) 1,
L51
    
       SC117320
(3) 1,
L51
    
       409427
(3) 1,
L31
      
       SC527311
(3) 1,
L51
      
       SC528311
(3) 1,
L71
      
        880114
(2) 2,
L31
    
        194716
(3) 1,
L71
   
        195394
(2) 1,
L31
   
        195394
(2) 3,
L34
   
        SC237501
(2) 1,
L51
     
        TE037892
(1) 1,
L51
     
         408131
(3) 1,
L34
    
         410231
(2) 2,
L31
    
         426313
(3) 2,
L34
    
         TE027751
(3) 1,
L51
    
         TE027751
(3) 1,
L71
    
         409427
(3) 1,
L31
    
         SC523411
(3) 1,
L31
    
         198110
(3) 11,
L34
    
         EN001203
(3) 12,
L34
    
          408336
(3) 1,
L34
  
          192494
(3) 1,
L31
 
          192494
(3) 2,
L34
 
          408307
(3) 4,
L34
   
          426323
(3) 4,
L34
  
          427511
(3) 2,
L34
   
          406205
(3) 3,
L35
   
          HS301801
(3) 3,
L31
   
          410101
(3) 1,
L35
   
           410441
(3) 1,
L31
 
           322437
(3) 1,
L31
 
           342437
(3) 1,
L31
 
 
พุธ
 
             
 
พฤหัสบดี
 
             
 
ศุกร์
 
             
อาทิตย์  146892
(1) 1,
L55
           
  ED117016
(2) 11,
L55
        
   313997
(48) 8,
L71
    
   313998
(48) 8,
L71
    
   185891
(2) 1,
L51
    313997
(48) 9,
L71
 
   146752
(3) 1,
L55
  313998
(48) 9,
L71
 
   146891
(1) 1,
L55
    185740
(3) 1,
L51
    
   311993
(2) 1,
L71
  311993
(2) 1,
L71
    
   198960
(3) 2,
L55
  195801
(3) 1,
L51
    
   195800
(3) 1,
L51
  195801
(3) 2,
L55
    
   195800
(3) 2,
L55
  195853
(3) 1,
L51
    
   146732
(3) 1,
L55
  195853
(3) 2,
L55
    
   311894
(2) 2,
L51
  195454
(3) 1,
L31
    
   194800
(3) 2,
L55
  195454
(3) 2,
L34
    
   890712
(3) 2,
L55
  146761
(3) 1,
L55
    
   SC119994
(2) 1,
L71
  311894
(2) 2,
L51
    
   710721
(2) 1,
L51
   716711
(2) 1,
L55
    
   710721
(2) 1,
L55
   224777
(3) 11,
L55
    
    185891
(2) 1,
L51
  SC119994
(2) 1,
L71
    
    195454
(3) 1,
L31
   194722
(3) 2,
L55
   
    195454
(3) 2,
L34
      313997
(48) 20,
L71
 
           313998
(48) 20,
L71
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700