ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25632 3 4 ระหว่าง  13/7/2563 - 19/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
อังคาร
 
             
 
พุธ
 
             
 
พฤหัสบดี
 
             
 
ศุกร์
 
             
อาทิตย์ ED119992
(2) 11,
L75
   515724
(2) 12,
L55
    ED357103
(3) 11,
L55
  185891
(2) 1,
L51
    185740
(3) 1,
L51
     
  311993
(2) 1,
L71
  311993
(2) 1,
L71
     
  195800
(3) 1,
L51
  195801
(3) 1,
L51
     
  890712
(3) 2,
L55
  195853
(3) 1,
L51
     
  ED439009
(3) 11,
L75
  195454
(3) 1,
L31
     
  ED439009
(3) 12,
L75
  195454
(3) 2,
L34
     
  ED439009
(3) 13,
L75
  224777
(3) 11,
L55
     
  ED439009
(3) 14,
L75
  SC119994
(2) 1,
L71
     
  ED439009
(3) 15,
L75
  SC247601
(1) 1,
L55
     
  ED439009
(3) 16,
L75
  SC117894
(2) 1,
L51
     
  SC119994
(2) 1,
L71
  PH515723
(2) 11,
L55
      
  SC117894
(2) 1,
L51
         
  710721
(2) 1,
L51
          
   185891
(2) 1,
L51
         
   195454
(3) 1,
L31
         
   195454
(3) 2,
L34
         
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก