ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25621 2 3 4 ระหว่าง  18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
อังคาร
 
             
 
พุธ
 
             
 
พฤหัสบดี
 
             
 
ศุกร์
 
             
อาทิตย์ 512712
(3) 11,
L55
           
  ED437003
(3) 11,
L55
        
   313997
(48) 8,
L71
    
   313998
(48) 8,
L71
    
   313999
(36) 8,
L71
    
   185750
(3) 1,
L51
  313997
(48) 9,
L71
 
   185750
(3) 2,
L55
  313998
(48) 9,
L71
 
   512712
(3) 11,
L55
  313999
(36) 9,
L71
 
   146891
(1) 1,
L55
    716716
(2) 1,
L55
     
   146892
(1) 1,
L51
    185744
(3) 1,
L55
    
   146892
(1) 1,
L55
    185744
(3) 2,
L51
    
   716717
(3) 1,
L55
  711711
(3) 1,
L51
    
   194701
(3) 2,
L55
  511757
(3) 11,
L55
    
   225883
(3) 11,
L55
  198110
(3) 11,
L34
    
   890728
(3) 2,
L55
  198110
(3) 12,
L34
    
   EN427103
(3) 3,
L55
  195852
(3) 1,
L51
    
   EN547002
(3) 2,
L55
  195852
(3) 2,
L55
    
   EN447300
(3) 2,
L55
  146734
(3) 1,
L55
    
    716762
(2) 1,
L55
  194840
(3) 2,
L55
    
    513891
(1) 11,
L55
   716719
(3) 1,
L55
    
    146734
(3) 1,
L55
  512713
(3) 11,
L55
     
       891891
(3) 2,
L55
    
       890993
(3) 2,
L75
    
       513710
(3) 11,
L55
    
       ED357111
(3) 11,
L55
   
       ED357116
(3) 11,
L55
   
       ED437103
(3) 11,
L55
   
       EN547501
(3) 2,
L55
    
       ED487206
(3) 11,
L55
   
      317343
(2) 1,
EXAM
    
      323441
(3) 1,
EXAM
    
      697473
(3) 1,
EXAM
    
      AG143312
(3) 1,
EXAM
    
         512713
(3) 11,
L55
  
           313997
(48) 20,
L71
 
           313998
(48) 20,
L71
 
           313999
(36) 20,
L71
 
           512720
(3) 11,
L55
 
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 พ.ย. 256213:00-16:00สอบปลายภาค
317343 : PLANT NUTRIENTS AND SOIL MICROBIOLOGY กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256213:00-16:00สอบปลายภาค
323441 : COMPUTER SOFTWARE IN MATHEMATICS กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256213:00-16:00สอบปลายภาค
697473 : SENSORY EVALUATION OF FOODS กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256213:00-16:00สอบปลายภาค
AG143312 : Physiology for Crop Production กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256208:30-11:30สอบปลายภาค
314423 : FUNCTIONS OF SEVERAL REAL VARIABLES กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256208:30-11:30สอบปลายภาค
315422 : ACOUSTICS กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256208:30-11:30สอบปลายภาค
420410 : SYSTEM THINKING AND SOCIAL DEVELOPMENT กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256208:30-11:30สอบปลายภาค
694307 : STRATIGRAPHY AND PALEONTOLOGY กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256208:30-11:30สอบปลายภาค
694307 : STRATIGRAPHY AND PALEONTOLOGY กลุ่ม 2
23 พ.ย. 256208:30-11:30สอบปลายภาค
SC512215 : Acoustics กลุ่ม 1