เมนูหลัก

หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
320111 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-0)
322103 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ
3 (2-2-5)

 1.1.2   วิชาการเขียนโปรแกรมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
320212 PROGRAMMING IN C LANGUAGE
 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 (2-2-0)
320214 PROGRAMMING IN BASIC LANGUAGE
 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
3 (2-2-0)
320215 PROGRAMMING IN FORTRAN LANGUAGE
 การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน
3 (2-2-0)
320216 PROGRAMMING IN PASCAL LANGUAGE
 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 (2-2-0)
322104 STRUCTURED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
216103 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (BADMINTON)
 กิจกรรมพลศึกษา(แบดมินตัน)
1 (1-0-1)
216104 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (BASKETBALL)
 กิจกรรมพลศึกษา(บาสเกตบอล)
1 (1-0-1)
216105 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (BOXING)
 กิจกรรมพลศึกษา(มวย)
1 (1-0-1)
216106 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (HANDBALL)
 กิจกรรมพลศึกษา(แฮนด์บอล)
1 (1-0-1)
216107 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES(HOCKEY)
 กิจกรรมพลศึกษา(ฮ็อกกี้)
1 (1-0-1)
216108 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (JOGGING)
 กิจกรรมพลศึกษา(จ๊อกกิ้ง)
1 (1-0-1)
216109 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (JUDO)
 กิจกรรมพลศึกษา(ยูโด)
1 (1-0-1)
216110 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (RHYTHMIC ACTIVITIES)
 กิจกรรมพลศึกษา(กิจกรรมเข้าจังหวะ)
1 (1-0-1)
216111 SKILLS AND TEACHING METHODS IN TRACK
 ทักษะและวิธีสอนกรีฑาลู่
1 (1-0-1)
216112 SKILLS AND TEACHING METHODS IN FIELD
 ทักษะและวิธีการสอนลาน
1 (1-0-1)
216113 SKILLS AND TEACHING METHODS IN GYMNASTICS I
 ทักษะและวิธีสอนยิมนาสติคส์ 1
1 (1-0-1)
216114 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (RUGBY)
 กิจกรรมพลศึกษา(รักบี้ฟุตบอล)
1 (1-1-1)
216115 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (SOCCER)
 กิจกรรมพลศึกษา(ฟุตบอล)
1 (1-0-1)
216116 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (SOFTBALL)
 กิจกรรมพลศึกษา(ซอฟท์บอล)
1 (1-0-1)
216117 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES(SWIMMING)
 กิจกรรมพลศึกษา(ว่ายน้ำ)
1 (1-0-1)
216118 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (TENNIS)
 กิจกรรมพลศึกษา(เทนนิส)
1 (1-0-1)
216119 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (TRACK & FIELD)
 กิจกรรมพลศึกษา(กรีฑา)
1 (1-0-1)
216120 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (VOLLEYBALL)
 กิจกรรมพลศึกษา(วอลเลย์บอล)
1 (1-0-1)
216121 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (TABLE TENNIS)
 กิจกรรมพลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
1 (1-0-1)
216122 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (TAKRAW)
 กิจกรรมพลศึกษา(ตะกร้อ)
1 (1-0-1)
216123 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (GYMNASTICS)
 กิจกรรมพลศึกษา(ยิมนาสติคส์)
1 (1-1-1)
216124 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (FENCING)
 กิจกรรมพลศึกษา (ดาบสากล)
1 (1-0-1)
216125 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (TAE KWON DO)
 กิจกรรมพลศึกษา(เทควันโด)
1 (1-0-1)
216126 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (GOLF)
 กิจกรรมพลศึกษา(กอล์ฟ)
1 (1-0-1)

 1.2.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
412102 LIBRARIES AND INFORMATION SEARCHING METHODS
 ห้องสมุดและวิธีการค้นคว้า
2 (2-0-1)
412102 INFORMATION LITERACY
 การรู้สารสนเทศ
2 (2-0-2)

 1.2.3   วิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213111 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
400100 MAN,SOCIETY AND CULTURE
 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-3)
400101 MAN AND NATURE
 มนุษย์กับธรรมชาติ
3 (3-0-3)
406101 SPANISH I
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-3)
407101 KOREAN I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-3)
407102 KOREAN II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-3)
408101 CHINESE I
 ภาษาจีนกลาง 1
3 (3-0-6)
409101 GERMAN I
 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-2)
410101 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-4)
411219 ENGLISH FOR COMMUNICATION I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-3)
414131 THAI GOVERNMENT AND POLITICS
 การปกครองและการเมืองไทย
2 (2-0-0)
414190 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
414241 HUMAN RELATIONS
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
414293 WORLD REGIONAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก
3 (3-0-0)
414340 LEADERSHIP
 ภาวะความเป็นผู้นำ
3 (3-0-0)
415251 SOCIAL PROBLEMS
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-3)
415261 CRIMINOLOGY
 อาชญาวิทยา
3 (3-0-3)
415312 POLITICAL SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาการเมือง
3 (3-0-0)
415330 POPULATION EDUCATION
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-3)
416120 VIETNAMESE FOR BEGINNERS
 ภาษาเวียตนามเบื้องต้น
2 (2-0-2)
416220 LAO LANGUAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-2)
417101 FUNDAMENTAL FRENCH I
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3 (3-0-0)
417102 FUNDAMENTAL FRENCH II
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3 (3-0-0)
417105 BASIC FRENCH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3 (3-0-0)
417106 BASIC FRENCH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY II
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3 (3-0-0)
418110 WORLD CIVILIZATION
 อารยธรรมโลก
2 (2-0-2)
418113 THAI CIVILIZATION
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
418114 THAI HISTORY I
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-0)
418115 THAI HISTORY II
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-0)
418212 ISAN INTELLECTUAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน
3 (3-0-3)
418317 LOCAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์ไทยท้องถิ่น
2 (2-0-0)
418410 HISTORY OF ISAN
 ประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-0)
418420 INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY
 โบราณคดีเบื้องต้น
3 (3-0-0)
419122 RELIGION AND SOCIETY AND CULTURE
 ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-3)
419123 INTRODUCTION TO BUDDHISM
 พุทธศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-0)
419124 BUDDHISM AND THAI SOCIETY AND CULTURE
 พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
419127 BUDDHIST CEREMONIES
 พุทธศาสนพิธี
2 (1-2-2)
419131 ESARN CULTURE
 วัฒนธรรมอีสาน
2 (2-0-0)
419213 THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY I
 พุทธปรัชญาเถรวาท 1
3 (3-0-0)
419310 CHINESE PHILOSOPHY
 ปรัชญาจีน
3 (3-0-2)
419312 PHILOSOPHY IN LITERATURE
 ปรัชญาในวรรณกรรม
2 (2-0-0)
419314 EPISTEMOLOGY
 ญาณวิทยา
3 (3-0-0)
419321 MAHAYANA BUDDHISM
 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-0)
419420 BUDDHISM IN THAILAND
 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-0)
420210 PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 หลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-3)
420211 PRINCIPLES OF DEVELOPMENT
 หลักการพัฒนา
3 (3-0-3)
420215 URBAN STUDIES
 เมืองศึกษา
3 (2-2-2)
961111 ELEMENTARY TO MANAGEMENT
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
2 (2-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
411107 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3 (3-0-2)
411207 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY II
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3 (3-0-2)
411223 TECHNICAL ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3 (3-0-3)
411223 TECHNICAL ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3 (3-0-3)
411224 TECHNICAL ENGLISH FOR SCIENCE AND TECNOLOGY II
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3 (3-0-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
311101 BIOLOGY I
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-0)
311101 BIOLOGY I
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
311102 BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
311102 BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
311107 GENERAL BIOLOGY
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-0)
311108 GENERAL BIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
311111 BIOLOGY FOR PHYSICAL SCIENCE
 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
311112 BIOLOGY FOR PHYSICAL SCIENCE LABORATORY
 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
1 (0-3-2)
312101 GENERAL CHEMISTRY I
 เคมีทั่วไป 1
3 (3-0-0)
312101 GENERAL CHEMISTRY I
 เคมีทั่วไป 1
3 (3-0-6)
312102 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1 (0-3-0)
312102 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1 (0-3-2)
312103 GENERAL CHEMISTRY II
 เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-0)
312103 GENERAL CHEMISTRY II
 เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-6)
312104 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-0)
312104 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-2)
321104 GENERAL MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
321104 GENERAL MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
321111 MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์ 1
2 (2-0-0)
321112 MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์ 2
2 (2-0-0)
321121 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
2 (2-0-0)
321122 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
2 (2-0-0)
321221 ADVANCED CALCULUS I
 แคลคูลัสขั้นสูง 1
3 (3-0-0)
321231 DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 81
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.2.1.1   วิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 49GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
315120 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-0)
315121 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
315181 GENERAL PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-3-0)
315181 GENERAL PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-3-0)
315181 GENERAL PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-3-2)
315182 GENERAL PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-3-0)
315182 GENERAL PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-3-2)
315200 ELECTROMAGENTIC THEORY I
 ทฤษฏีทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-0)
315203 THEORETICAL MECHANICS
 กลศาสตร์ทฤษฏี
3 (3-0-0)
315203 THEORETICAL MECHANICS
 กลศาสตร์ทฤษฏี
3 (3-0-6)
315204 MODERN PHYSICS
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-0)
315221 PHYSICS OF VIBRATION AND WAVES
 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น
3 (3-0-0)
315260 MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS
 คณิตวิธีทางฟิสิกส์
3 (3-0-0)
315260 MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS
 คณิตวิธีทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
315285 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
1 (0-3-0)
315286 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
1 (0-3-0)
315312 QUANTUM MECHANICS I
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-0)
315321 OPTICS
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-0)
315322 ELECTROMAGNETIC THEORY II
 ทฤษฏีทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
315332 THERMODYNAMICS AND STATISTICS PHYSICS
 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-0)
315344 NUCLEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (3-0-0)
315351 SOLID STATE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของแข็ง
3 (3-0-0)
315372 SPHERICAL ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์ทรงกลม
3 (3-0-0)
315393 ADVANCED PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1
1 (0-3-0)
315394 ADVANCED PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2
1 (0-3-0)
315491 SEMINAR
 สัมมนา
1 (1-0-0)

 2.2.1.2   วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามโปรแกรมในกลุ่มที่ 1)หน่วยกิตต่ำสุด : 14GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
315313 QUANTUM MECHANICS II
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-0)
315461 THEORETICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ทฤษฏี
3 (3-0-0)
315462 GENERAL RELATIVITY
 สัมพัทธภาพทั่วไป
3 (3-0-0)
315463 SYMMETRY METHOD
 วิธีสมมาตร
3 (3-0-0)
315494 SPECIAL PROBLEM
 ปัญหาพิเศษ
2 (0-6-3)

 2.2.1.3   วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามโปรแกรมในกลุ่มที่ 2)หน่วยกิตต่ำสุด : 14GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
315287 ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-0)
315389 DIGITAL ELECTRONICS AND INTERFACING
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน
3 (2-3-0)
315400 SCIENTIFIC DRAWING
 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์
2 (1-3-0)
315490 EXPERIMENTAL METHOD IN PHYSICS
 วิธีการทดลองทางฟิสิกส์
4 (3-3-0)
315495 SPECIAL INDUSTRIAL PROJECT
 โครงงานพิเศษเชิงอุตสาหกรรม
2 (0-6-3)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
315100 PHYSICS OF SPORT
 ฟิสิกส์ของกีฬา
3 (3-0-6)
315201 PHYSICS OF MATTER
 ฟิสิกส์ของสสาร
3 (3-0-0)
315205 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCES
 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
315281 PHOTOGRAPHY I
 การถ่ายภาพ 1
3 (2-3-0)
315282 INTRODUCTION TO COLOUR PHOTOGRAPHY SCIENCE
 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพสีเบื้องต้น
2 (2-0-0)
315283 INTRODUCTION TO ENERGY SCIENCE
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
3 (3-0-0)
315284 METEOROLOGY
 อุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-0)
315342 HEALTH PHYSICS
 ฟิสิกส์สุขภาพ
3 (3-0-0)
315345 RADIATION PHYSICS
 ฟิสิกส์รังสี
3 (3-0-0)
315361 METHODS OF THEORETICAL PHYSICS
 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฏี
3 (3-0-0)
315371 GENERAL ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
315383 WORK-SHOP PRACTICE
 การฝึกงานในโรงงาน
1 (0-3-0)
315390 ANALOG ELECTRONICS
 อันนาลอกอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-0)
315403 QUALITY STANDARD SYSTEMS FOR SCIENTISTS
 ระบบมาตรฐานคุณภาพสำหรับนักวิทยาศาสตร์
2 (2-0-0)
315421 ADVANCED ELECTRICITY AND MAGNETISM
  -
3 (3-0-0)
315422 ACOUSTICS
 สวนศาสตร์
3 (3-0-0)
315431 THERMAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงความร้อน
3 (3-0-0)
315442 ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์อนุมูลพื้นฐาน
3 (3-0-0)
315443 NUCLEAR INSTRUMENTATION AND TECHNIQUES
 เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์
3 (3-0-0)
315444 ATOMIC SPECTROSCOPY
 อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
3 (3-0-0)
315445 PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SEMICONDUCTOR DEVICES
 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
3 (3-0-0)
315452 ADVANCED SOLID STATE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของแข็งขั้นสูง
3 (3-0-0)
315471 ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์
3 (3-0-0)
315472 ASTROPHYSICS
 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3 (3-0-0)
320211  ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี
3 (2-2-0)
320213 PROGRAMMING IN COBOL LANGUAGE
 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3 (2-2-0)
320217 COMPUTER PROGRAMMING IN PROLOG
 การเขียนโปรแกรมภาษาโปรล็อก
3 (2-2-0)
320218 PROGRAMMING IN RPG LANGUAGE
 การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์พีจี
3 (2-2-0)
320312 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-0)
320313 FILE PROCESSING
 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
3 (3-0-0)
320314 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-0)
321315 BOOLEAN ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS IN COMPUTER
 พีชคณิตบูลีนและการประยุกต์ในคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
321331 BOUNDARY VALUE PROBLEMS AND FOURIER SERIES
 ปัญหาค่าขอบเขตและอนุกรมฟูริเยอร์
3 (3-0-0)
321332 FUNCTION OF COMPLEX VARIABLES
 ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน
3 (3-0-0)
321362 NUMERICAL ANALYSIS I
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4   วิชาอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนนอกหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
000160 BASIC COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700