เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค จากเดิมวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ จากเดิมวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงวันปิดภาคการศึกษา จากเดิม วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 2.แจ้งเรื่องกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด่วนมากที่สุด)
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ตารางสอบปลายภาคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2559
 3.แจ้งเรื่องขอระงับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จึงขอระงับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตชั่วคราว นักศึกษาจะสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2559
 4.ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยขึ้นผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th ได้ถึงวันที่ 9 พ.ย. 59 หรือมาขึ้นด้วยตนเอง ณ กลุ่มภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2559 หากเลยกำหนดจะไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 5.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 6.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
http://registrar.kku.ac.th/th/?page_id=226
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2559
 7.ปฏิทินการประเมินการเรียนการสอน (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถเข้าดู ปฏิทินการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและผู้สอน ได้ที่ http://registrar.kku.ac.th/evaluate/
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2559
 8.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2558
 9.การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ "ทุกรายวิชา" ทีลงทะเบียนเรียน "กรณีนักศึกษาไม่ทำการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่ประกาศผลการศึกษาเฉพาะนักศึกษารายที่ไม่ทำการประเมินในรายวิชานั้น"
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2558
 10.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 46511
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 11.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 12.การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (ด่วนมาก)
เรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 13.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 14.Principles and Procedures for Graduates’ Deferring of Annual Reception of Degree Certificate (ด่วนมาก)
Khon Kaen University Announcement (Number 106/22556), Issued as of May 27, 2013.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2556
 15.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมาก)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี (สามารถ down load แบบฟอร์มได้ที่เมนู down load แบบฟอร์ม)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2556
 16.ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียน หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ลงทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้ว ถ้าหากเกิน 2 วันทำการ ยังมียอดหนี้ค้างชำระ หรือไม่มีชื่อลงทะเบียนในระบบฯ ให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน โดยด่วน
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2556
 17.ระเบียบ มข ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พศ 2555 (ด่วนมาก)
ระเบียบ มข ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พศ 2555 ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป รายละเอียด ***ดูลิงค์ตามหัวข้อข้างบน***
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2555
 18.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
 19.การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนมาก)
นศ.ทั้ง ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เมื่อลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งยอดฯแล้ว จะต้องนำใบแจ้งยอดฯไปชำระเงินที่ธนาคาร(6 ธนาคาร) ที่ทำการไปรณีย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่ มข.กำหนด มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกการลงทะเบียน
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2552
 20.Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
นักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถ Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน เช่น การลงทะเบียนน้อยกว่า มากกว่ากำหนด การถอนวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W การลงทะเบียนวิชาที่ต่ำกว่าหลักสูตร เป็นต้น โดย Click ที่หัวข้อ
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2550
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700