เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 (ด่วนมากที่สุด)
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 นี้ จะขอเปลี่ยนแปลงวันที่ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงิน จากเดิม 10 พ.ย. เป็นวันที่ 7 พ.ย. 2560 หากไม่มาขึ้นทะเบียนและชำระเงินภายในกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
 2.ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๑๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง งดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จึงออกประกาศให้งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2560
 3.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากมีพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับทางรัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นควรให้มีการปรับด้านการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๐ และ ๓๔/๒๕๖๐ และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๐ และ ๑๐๘๐/๒๕๖๐ **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 4.ประกาศครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ. ๒๕๖๐ (ด่วนมากที่สุด)
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ. ๒๕๖๐
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2560
 5.ประกาศค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๔๓/๒๕๖๐ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในอัตรารายละ ๒,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ ๑.ใบปริญญาบัตรพร้อมปก ๒.เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๓.ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ตามระดับการศึกษา และสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในอัตรารายละ ๑,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ใบปริญญาบัตรพร้อมปก มีผลบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 6.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2560
 7.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
https://registrar.kku.ac.th/home/academiccalendar/
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2560
 8.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 9.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 46511
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 10.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 11.การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (ด่วนมาก)
เรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 12.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 13.ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียน หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ลงทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้ว ถ้าหากเกิน 2 วันทำการ ยังมียอดหนี้ค้างชำระ หรือไม่มีชื่อลงทะเบียนในระบบฯ ให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน โดยด่วน
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2556
 14.ระเบียบ มข ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พศ 2555 (ด่วนมาก)
ระเบียบ มข ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พศ 2555 ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป รายละเอียด ***ดูลิงค์ตามหัวข้อข้างบน***
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2555
 15.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
 16.Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
นักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถ Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน เช่น การลงทะเบียนน้อยกว่า มากกว่ากำหนด การถอนวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W การลงทะเบียนวิชาที่ต่ำกว่าหลักสูตร เป็นต้น โดย Click ที่หัวข้อ
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2550
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700