เมนูหลัก

ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. เข้าสู่ระบบ
  ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่
เมนู "เข้าสู่ระบบ" จาก นั้นให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัว (User) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนักศึกษาคือรหัสประจำตัวประชาชนนักศึกษา เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจำตัวและ รหัสผ่าน
แล้วคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ในหน้าจอด้านล่าง
 
  2. ลงทะเบียน
  เมื่อนักศึกษาทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงหน้าจอ เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต
 
  จากนั้นคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบ การลงทะเบียนซี่งมี 2 แบบ คือ
  2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ระบุรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลง
ทะเบียน จากนั้น กดปุ่ม "บันทึก"
 
  2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษา,เลือกรูปแบบการศึกษา
หรือกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้ วิธีใช้งาน เลือกระดับการศึกษา,ระบุรหัสวิชา,กลุ่มเรียน,จำนวนหน่วยกิต และเลือกระบบเกรดที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูล
 
  หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม "[ลบ]" ด้านหลังรายวิชานั้นๆ ซึ่งนักศึกษา
สามารถแก้ไขรายการ ลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึงทำการยืนยันการลงทะเบียน
  3. ยืนยันการลงทะเบียน
  การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนักศึกษายังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่
เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน และตารางสอบของรายวิชาทีนักศึกษาได้เลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อทานผลรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการอีกไม่ได้
 
  4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ถอน
  เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนช้า เมนู "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฎขึ้นแทนเมนูลงทะเบียน
นักศึกษาจะดำเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และเมื่อถึงช่วงที่นักศึกษาทำการ
เพิ่ม/ถอนรายวิชา เมนู"ลงทะเบียนเพิ่มถอน" จะปรากฎขึ้น นักศึกษา บันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ถอน รายวิชาและมาชำระเงินที่สำนักทะเบียนและประมวลผล