เมนูหลัก

 

Download แบบฟอร์ม
ที่
รายการ
1 คำร้องขอใบแปล/ใบแทน
2 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
3 Student' s Request form for Checking Username/Password for Registration System Log - in
4 คำร้องทั่วไป
5 คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน
6 ใบแจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต               
7 คำร้องกรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดเงื่อนไข
8 คำร้องขอรับเงินคืนทั่วไป               
9 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา               
10 คำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษา
11 คำร้อง ขอรับใบปริญญาบัตร

แบบคำร้องระดับปริญญาตรี

ที่
รายการ
1 แบบฟอร์มขอเงินค่าลงทะเบียนคืนกรณีวิชาปิด (ระดับปริญญาตรี)
2 แบบฟอร์มขอเทียบโอนระดับปริญญาตรี
3 ใบแสดงผลการศึกษา GPA
4 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
5 ใบแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางไปรษณีย์

แบบคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา

ที่
รายการ
1

แบบฟอร์มขอเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา

2

แบบฟอร์มลงทะเบียน 3 หน่วยกิตสุดท้าย (ระดับบัณฑิตศึกษา)

3 ใบแสดงผลการศึกษา GPA
4 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
5  ใบแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางไปรษณีย์


 

 

  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700