เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711202
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาสเปน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอภิปรายแผนการและประสบการณ์ในอดีต การนำเสนอประวัติบุคคล การถามและให้บอกทิศทาง การให้คำแนะนำ การออกคำสั่ง การนำเสนอความสนใจส่วนตัว การมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่คุ้นเคย และการฟังบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discussing plans and past experiences, presenting biography, asking and giving directions, recommendations, giving orders, presenting personal interest, participating in familiar conversations and listening to medium length dialogues