เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412721
version : 2
ชื่อวิชา : การพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of information resource development, development processes, use of information technology in the development processes, cooperation in information resource development, information organization and access,information analysis and synthesis, classification of information and knowledge.