เมนูหลัก

การติดต่อ
ลำดับ เบอร์ติดต่อ กลุ่มงานภารกิจ
1 043-202-286 งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยบริการเอกสารสำคัญ)
2 043-202-803 งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยประมวลผล)
3 043-202-428 งานบริหารและสารสนเทศ (หน่วยสารบรรณ)
4 043-202-661 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยทะเบียนเรียน)
5 043-202-817 งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยทะเบียนประวัติ)
6 043-202-660 งานรับเข้าและการตลาด
7 043-202-802 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (ประสานงานสหกิจศึกษา)
8 043-203-200 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยหลักสูตร)
9 043-202-397 งานบริหารและสารสนเทศ (งานเลขานุการ)