ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2549
ที่
รายการ
ภาคการศึกษา
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน
1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 48 หรือน้อยกว่า บันทึกข้อมูลการ ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th/ ต่อทะเบียนเป็นนักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด การชำระเงิน/ชำระเงินที่ธนาคาร จันทร์ 15 พ.ค. - พฤหัส 25 พ.ค. 49 จันทร์ 9 ต.ค. - พฤหัส 19 ต.ค. 49 ศุกร์ 9 มี.ค. - พฤหัส 15 มี.ค.50
2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 48 หรือน้อยกว่า ต่อทะเบียนเป็น นักศึกษา และรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ลาพักการศึกษา ที่สำนักทะเบียนฯ /พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ชำระเงินที่ ธนาคาร จันทร์ 15 พ.ค. - พฤหัส 25 พ.ค. 49 จันทร์ 9 ต.ค. - พฤหัส 19 ต.ค. 49
3 นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 49 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา ตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินที่ธนาคาร จันทร์ 8 พ.ค. - ศุกร์ 12 พ.ค. 49 จันทร์ 16 ต.ค.- พุธ 18 ต.ค. 49  
4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 49 รับการปฐมนิเทศ/พบอาจารย์ ที่ปรึกษา อังคาร 23 พ.ค.49 ศุกร์ 20 ต.ค.49
5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 49 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชา เรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th /ต่อทะเบียนเป็น นักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน อังคาร 23 พ.ค.- อาทิตย์ 28 พ.ค.49 ศุกร์ 20 ต.ค. - จันทร์ 23 ต.ค. 49 ศุกร์ 9 มี.ค. - พฤหัส 15 มี.ค.50
6 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ศุกร์ 26 พ.ค.49 ศุกร์ 20 ต.ค.49
7 นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 49 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร อังคาร 23 พ.ค. - อังคาร 6 มิ.ย. 49 ศุกร์ 20 ต.ค. - พุธ 1 พ.ย. 49 ศุกร์ 9 มี.ค. - พฤหัส 15 มี.ค.50
8 วันเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาภาคปกติ) จันทร์ 29 พ.ค.49 อังคาร 24 ต.ค. 49 จันทร์ 19 มี.ค 50
9 วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า/รักษาสถานภาพการเป็น นักศึกษาช้า/ลาพักการศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเอง ผ่าน Web/เพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอด การชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร จันทร์ 29 พ.ค.- อังคาร 6 มิ.ย. 49 อังคาร 24 ต.ค. - พุธ 1 พ.ย. 49 จันทร์ 19 มี.ค - พฤหัส 22 มี.ค. 50
10 วันเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ) ศุกร์ 2 มิ.ย. 49 ศุกร์ 27 ต.ค. 49 จันทร์ 19 มี.ค 50
11 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web โดยรายวิชานั้นไม่ ปรากฏในทรานสคริปต์ จันทร์ 29 พ.ค.- ศุกร์ 23 มิ.ย. 49 อังคาร 24 ต.ค. - ศุกร์ 17 พ.ย. 49 จันทร์ 19 มี.ค - พุธ 28 มี.ค. 50
12 วันที่นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา จันทร์ 29 พ.ค.- จันทร์ 12 มิ.ย. 49 อังคาร 24 ต.ค. - อังคาร 7 พ.ย. 49
13 วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชา จันทร์ 5 มิ.ย. 49 อังคาร 31 ต.ค.49 พุธ 21 มี.ค. 50
14 วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30 อังคาร 6 มิ.ย. 49 พุธ 1 พ.ย.49 พฤหัส 22 มี.ค.50
15 วันไหว้ครู พฤหัส 22 มิ.ย. 49
16 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W ที่สำนักทะเบียนฯ จันทร์ 26 มิ.ย. - ศุกร์ 21 ก.ค. 49 จันทร์ 20 พ.ย. - ศุกร์ 15 ธ.ค. 49 พฤหัส 29 มี.ค. - พฤหัส 5 เม.ย. 50
17 วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอปิดรายวิชา ให้สำนักทะเบียนฯ ศุกร์ 23 มิ.ย. 49 ศุกร์ 10 พ.ย. 49 อังคาร 27 มี.ค.50
18 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมิได้ ลาพักการศึกษา จันทร์ 24 ก.ค. 49 จันทร์ 25 ธ.ค.49  
19 วันสถาปนามหาวิทยาลัย พฤหัส 25 ม.ค.50
20 วันสุดท้ายของการเรียน อาทิตย์ 17 ก.ย.49 อาทิตย์ 11 ก.พ.50 อาทิตย์ 29 เม.ย. 50
21 วันสอบปลายภาค จันทร์ 18 ก.ย. - พฤหัส 5 ต.ค.49 จันทร์ 12 ก.พ. - พฤหัส 1 มี.ค.50 จันทร์ 30 เม.ย. - ศุกร์ 4 พ.ค.50
22 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ ศุกร์ 29 ก.ย.49 ศุกร์ 23 ก.พ.50
23 วันปิดภาคการศึกษา ศุกร์ 6 ต.ค.49 ศุกร์ 2 มี.ค.50 อาทิตย์ 6 พ.ค.50
24 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน (ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจำคณะ) ให้สำนักทะเบียนฯ ศุกร์ 13 ต.ค. 49 ศุกร์ 9 มี.ค.50 ศุกร์ 11 พ.ค.50
25 วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ศุกร์ 29 ก.ย.49 พุธ 25 เม.ย.50
26 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์เข้า ปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือ วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร ศุกร์ 20 ต.ค.49 พุธ 16 พ.ค.50
27 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้า ปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือ วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพในภาค การศึกษาถัดไป พุธ 1 พ.ย.49 วันสุดท้ายของการ ลงทะเบียนช้าของ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 วันสุดท้ายของการ ลงทะเบียนช้าของ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550
28 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาที่จะ สำเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2549 ศุกร์ 8 ก.ย.49
29 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยัง ไม่เข้าปก ให้คณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่ยัง ไม่เข้าปก ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2549 ศุกร์ 8 ก.ย.49
30 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้า ปกเรียบร้อยแล้ว ให้กับคณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2549 พฤหัส 5 ต.ค.49
31 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบให้ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2549 อังคาร 31 ต.ค.49
32 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2549 ประมาณเดือน ธันวาคม 2549
         

 

กำหนดให้งดการเรียนการสอน ดังนี้
พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 วันไหว้ครู
ประมาณเดือนธันวาคม 2549 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2549
พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550 วันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2549

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2548

 

ที่
รายการ
ภาคการศึกษา
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน
1

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 47 หรือน้อยกว่า บันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th/
ต่อทะเบียนเป็นนักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด
การชำระเงิน/ชำระเงินที่ธนาคาร

จันทร์ 16 พ.ค.-พฤหัส 26 พ.ค.48

จันทร์ 10 ต.ค. -พฤหัส 20 ต.ค.48
พฤหัส 9 มี.ค.-พฤหัส 16 มี.ค.49
2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 47 หรือน้อยกว่า ต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษา และรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
ที่สำนักทะเบียนฯ /พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ชำระเงินที่
ธนาคาร
จันทร์ 16 พ.ค.-พฤหัส 26 พ.ค.48
จันทร์ 10 ต.ค. -พฤหัส 20 ต.ค.48
 
3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 48 รับการปฐมนิเทศ/พบอาจารย์
ที่ปรึกษา

อังคาร 24 พ.ค.48

อังคาร 18 ต.ค.48

 
4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 48 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชา
เรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th /ต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
อังคาร 24 พ.ค.-อังคาร 31 พ.ค.48

อังคาร 18 ต.ค.-จันทร์ 24 ต.ค.48
พฤหัส 9 มี.ค.-พฤหัส 16 มี.ค.49
5 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ศุกร์ 27 พ.ค.48 ศุกร์ 21 ต.ค.48
6 นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 48 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร

อังคาร 24 พ.ค. -พฤหัส 9 มิ.ย. 48


อังคาร 18 ต.ค.-พุธ 2 พ.ย.48
พฤหัส 9 มี.ค.-พฤหัส 16 มี.ค.49
7 วันเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาภาคปกติ)

พุธ 1 มิ.ย. 48


อังคาร 25 ต.ค. 48
จันทร์ 20 มี.ค 49
8 วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า/รักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาช้า/ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่าน Web/
เพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
และชำระเงินที่ธนาคาร
พุธ 1 มิ.ย. -พฤหัส 9 มิ.ย. 48

 อังคาร 25 ต.ค. -พุธ 2 พ.ย.48
จันทร์ 20 มี.ค -พฤหัส 23 มี.ค.49
9 วันเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ)
ศุกร์ 3 มิ.ย. 48
ศุกร์ 28 ต.ค. 48
จันทร์ 20 มี.ค 49
10 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web โดยรายวิชานั้นไม่
ปรากฏในทรานสคริปต์


พุธ 1 มิ.ย. -ศุกร์ 24 มิ.ย. 48

อังคาร 25 ต.ค. -ศุกร์ 18 พ.ย. 48
จันทร์ 20 มี.ค -พุธ 29 มี.ค. 49
11 วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชา
พุธ 8 มิ.ย. 48
อังคาร 1 พ.ย.48
พุธ 22 มี.ค. 49
12 วันสุดท้ายที่คณะส่งการของการเปลี่ยนแปลงมข.30
พฤหัส 9 มิ.ย. 48

พุธ 2 พ.ย.48
พฤหัส 23 มี.ค.49
13 วันไหว้ครู

พฤหัส 23 มิ.ย. 48
   
14 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W
ที่สำนักทะเบียนฯ
จันทร์ 27 มิ.ย. - ศุกร์ 22 ก.ค. 48
จันทร์ 21 พ.ย. -ศุกร์ 16 ธ.ค. 48
พฤหัส 30 มี.ค. -ศุกร์ 7 เม.ย. 49
15 วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอปิดรายวิชา ให้สำนักทะเบียนฯ
อังคาร 28 มิ.ย. 48
อังคาร 22 พ.ย. 48
อังคาร 28 มี.ค.49
16 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมิได้ลาพัก
การศึกษา
จันทร์ 25 ก.ค. 48
จันทร์ 26 ธ.ค.48
 
17 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
  พุธ 25 ม.ค.49
 
18 วันสุดท้ายของการเรียน
อาทิตย์ 18 ก.ย.48
อาทิตย์ 12 ก.พ.49
อาทิตย์ 30 เม.ย. 49
19 วันสอบปลายภาค
จันทร์ 19 ก.ย. -พฤหัส 6 ต.ค.48
อังคาร 14 ก.พ. -ศุกร์ 3 มี.ค.49
จันทร์ 1 พ.ค. -
พฤหัส 4 พ.ค.49
20 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้
ศุกร์ 30 ก.ย.48
ศุกร์ 24 ก.พ.49
 
21 วันปิดภาคการศึกษา
ศุกร์ 7 ต.ค.48
เสาร์4 มี.ค.49
เสาร์ 6 พ.ค.49
22 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน (ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการประจำคณะ) ให้สำนักทะเบียนฯ
ศุกร์ 14 ต.ค. 48
ศุกร์ 10 มี.ค.49
ศุกร์ 12 พ.ค.49
23 วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ศุกร์ 30 ก.ย.48
พุธ 26 เม.ย.49
 
24 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ
นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ศุกร์ 21 ต.ค.48
พุธ 17 พ.ค.49
 
25 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับผู้ที่จะ
สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพ
ในภาคการศึกษาถัดไป
พุธ 2 พ.ย.48
วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2549
วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2549
26 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาที่จะ
สำเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2548
ศุกร์ 9 ก.ย.48
   
27 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา
ที่จะสำเร็จการศึกษาและประสงค์จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2548
ศุกร์ 9 ก.ย.48
   
28 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2548
พฤหัส 6 ต.ค.48
   
29 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา และเห็นชอบให้
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2548
จันทร์ 31 ต.ค.48
   
30 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2548
ประมาณเดือน
ธันวาคม 2548
   

กำหนดให้งดการเรียนการสอน ดังนี้

พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2548
วันไหว้ครู
ประมาณเดือนธันวาคม 2548
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2548
พุธที่ 25 มกราคม 2549
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2547

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2547

 

ที่
รายการ
ภาคการศึกษา
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน
1

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 46 หรือน้อยกว่า บันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th/
ต่อทะเบียนเป็นนักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด
การชำระเงิน/ชำระเงินที่ธนาคาร

พุธ 12 พ.ค. -
พฤหัส 27 พ.ค.47

พุธ 6 ต.ค.-
พุธ 20 ต.ค.47
 พฤหัส 10 มี.ค.-
พฤหัส 17 มี.ค.48
2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 46 หรือน้อยกว่า ต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษา และรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
ที่สำนักทะเบียนฯ /พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ชำระเงินที่
ธนาคาร
พุธ 12 พ.ค. -
พฤหัส 27 พ.ค.47
พุธ 6 ต.ค.-
พุธ 20 ต.ค.47
 
3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 47 รับการปฐมนิเทศ/พบอาจารย์
ที่ปรึกษา

อังคาร 25 พ.ค. 47

อังคาร 19 ต.ค. 47

 
4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 47 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชา
เรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th /ต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
อังคาร 25 พ.ค. 47
อาทิตย์ 30 พ.ค. 47

อังคาร 19 ต.ค. -
อาทิตย์ 24 ต.ค.47
พฤหัส 10 มี.ค.-
พฤหัส 17 มี.ค.48
5 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
จันทร์ 31 พ.ค.47 ศุกร์ 22 ต.ค.47
6 นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 47 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร

อังคาร 25 พ.ค. -
อังคาร 8 มิ.ย. 47


อังคาร 19 ต.ค. -
พุธ 3 พ.ย.47
พฤหัส 10 มี.ค.-
พฤหัส 17 มี.ค.48
7 วันเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาภาคปกติ)

จันทร์ 31 พ.ค. 47


อังคาร 26 ต.ค. 47
จันทร์ 21 มี.ค 48
8 วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า/รักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาช้า/ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่าน Web/
เพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
และชำระเงินที่ธนาคาร


จันทร์ 31 พ.ค.-
อังคาร 8 มิ.ย. 47

 อังคาร 26 ต.ค. -
พุธ 3 พ.ย.47
จันทร์ 21 มี.ค -
พฤหัส 24 มี.ค.48
9 วันเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ)
ศุกร์ 4 มิ.ย. 47
ศุกร์ 29 ต.ค. 47
จันทร์ 21 มี.ค. 48
10 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web โดยรายวิชานั้นไม่
ปรากฏในทรานสคริปต์


จันทร์ 31 พ.ค. -
ศุกร์ 25 มิ.ย. 47

อังคาร 26 ต.ค. -
ศุกร์ 19 พ.ย. 47
จันทร์ 21 มี.ค -
พุธ 30 มี.ค. 48
11 วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชา

ศุกร์ 4 มิ.ย. 47

จันทร์ 1 พ.ย.47
พุธ 23 มี.ค. 48

12 วันสุดท้ายที่คณะส่งการของการเปลี่ยนแปลงมข.30


อังคาร 8 มิ.ย. 47


พุธ 3 พ.ย.47
พฤหัส 24 มี.ค.48
13 วันไหว้ครู

พฤหัส 24 มิ.ย. 47

   
14 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W
ที่สำนักทะเบียนฯ
จันทร์ 28 มิ.ย. -
ศุกร์ 23 ก.ค. 47
จันทร์ 22 พ.ย. -
ศุกร์ 17 ธ.ค. 47
พฤหัส 31 มี.ค. -
ศุกร์ 8 เม.ย. 48
15 วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอปิดรายวิชา ให้สำนักทะเบียนฯ
อังคาร 29 มิ.ย. 47
อังคาร 23 พ.ย. 47
พฤหัส 31 มี.ค.48
16 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมิได้ลาพัก
การศึกษา
ศุกร์ 23 ก.ค. 47
ศุกร์ 24 ธ.ค.47
 
17 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
  อังคาร 25 ม.ค.48
 
18 วันสุดท้ายของการเรียน
อาทิตย์ 19 ก.ย.47
อาทิตย์ 13 ก.พ.48
อาทิตย์ 1 พ.ค. 48
19 วันสอบปลายภาค
จันทร์ 20 ก.ย. -
พฤหัส 7 ต.ค.47
จันทร์ 14 ก.พ. -
ศุกร์ 4 มี.ค.48
จันทร์ 2 พ.ค. -
ศุกร์ 6 พ.ค.48
20 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้
ศุกร์ 1 ต.ค.47
ศุกร์ 25 ก.พ.48
 
21 วันปิดภาคการศึกษา
ศุกร์ 8 ต.ค.47
เสาร์ 5 มี.ค.48
เสาร์ 7 พ.ค.48
22 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน (ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการประจำคณะ) ให้สำนักทะเบียนฯ
ศุกร์ 15 ต.ค. 47
ศุกร์ 11 มี.ค.48
ศุกร์ 13 พ.ค.48
23 วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ศุกร์ 1 ต.ค.47
พุธ 27 เม.ย.48
 
24 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ
นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ศุกร์ 22 ต.ค.47
พุธ 18 พ.ค. 48
 
25 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับผู้ที่จะ
สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพ
ในภาคการศึกษาถัดไป
อังคาร 2 พ.ย. 47
วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2548
วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2548
26 วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาที่จะ
สำเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2547
ศุกร์ 10 ก.ย. 47
   
27 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา
ที่จะสำเร็จการศึกษาและประสงค์จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547
ศุกร์ 10 ก.ย. 47
   
28 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547
พฤหัส 7 ต.ค.47
   
29 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา และเห็นชอบให้
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547
พฤหัส 14 ต.ค.47
   
30 วันสุดท้ายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547
พุธ 27 ต.ค.47
   
31 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547
ประมาณเดือน
ธันวาคม 2547
   

กำหนดให้งดการเรียนการสอน ดังนี้

ประมาณเดือนธันวาคม 2547
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547
อังคารที่ 25 มกราคม 2548
วันสถาปนามหาวิทยาลัย